SIMTech-NTU Joint Lab Team

Management Commitee Members

Prof. Ong Yew Soon Co-Directory from NTU
Dr. Lim Ser Yong The Executive Director of SIMTech

Assoc. Prof. Zhang Jie Deputy Director
Dr. Tan Puay Siew Co-Director from SIMTech

Team NTU

Prof. Ong Yew Soon
Prof. Cai Wentong
Assoc. Prof. Zhang Jie

Assoc. Prof. Ng Wee Keong
Assoc. Prof. Kwoh Chee Keong
Assoc. Prof. Erik Cambria

Team SIMTech

Dr. Tan Puay Siew
Dr. Li Xiang
Dr. Song Bin

Dr. Luo Ming
Dr. Zhang Allan Nengsheng
Dr. Xu Chi